การตรวจนิเทศงานยุทธศาสตร์รอบที่ 1

รพ.สต.โนนอนามัย ตรวจเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เอกสารไม่มาก ไม่น้อย เต็ม 6 โต๊ะDSC04708 DSC04714 DSC04713

Advertisements
โพสท์ใน ระบาดวิทยา | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

(  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗  )

kill_coruption

 

โพสท์ใน ระบาดวิทยา | 1 ความเห็น

ช่องทางร้องทุกข์ เกี่ยวกับ บัตรทอง การบริการ งานอื่นๆ ของ รพ.สต.โนนอนามัย

รูปภาพ โทร  042502508

โพสท์ใน ระบาดวิทยา | ใส่ความเห็น

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากรายงาน 506 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แจ้งว่า ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 150,934 ราย คิดเป็นอัตราป่วย234.86 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 103 (2เท่า) กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (ร้อยละ 29.09) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 48.58) จำนวนผู้ป่วยตาย 133 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยตายสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (ร้อยละ 27.82) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 48.12)

คำแนะนำ

ปรับพฤติกรรมตามหลัก 5 ป.ปราบยุงลาย (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย) ได้แก่ ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด เปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะกักเก็บน้ำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เป็นที่ เพาะพันธุ์ของยุง และปฏิบัติตนเองจนเป็นนิสัย ซึ่งจะเน้นความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะที่เป็นลูกน้ำ ตัวโม่งและระยะที่เป็นตัวเต็มวัย หากประชาชนสามารถทำตามมาตรการดังกล่าวได้ ก็จะช่วยให้ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลงได้  และถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮ็อตไลน์กระทรวงสาธารณ สุข โทรศัพท์ 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3333

โพสท์ใน ระบาดวิทยา | ใส่ความเห็น

คลีนิค เพื่อนใจวัยทีน

DSC01991DSC02189 DSC02182 DSC02181 DSC01956 DSC01981

DSC01981วัยรุ่นตำบลเรณูใต้ สนใจออกกำลังกาย

โพสท์ใน ระบาดวิทยา | ใส่ความเห็น